Du er her:

Andre tegn på kvalitetsfremmende arbeid i skolen

 

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for at skolen har en god læringsprosess. Derfor vektlegger Hunstad barneskole arbeid med sosial kompetanse gjennom følgende tiltak:

 • Skolen jobber systematisk og systemisk med relasjonsorientert klasseledelse
 • Skolen deltar i et nasjonalt trivselsprogram der elever er trivselsledere i friminutt
 • Skolen har egen plan for sosiale kompetansemål knyttet til de ulike trinn
 • Skolen har positivt utformet ordensreglement, og hver klasse har noen enkle klasseregler
 • Elevenes ukeplaner har sosiale målsettinger
 • Skolens elevråd inkluderes i arbeid for et godt læringsmiljø
 • Skolen har arbeidet aktivt for å utbedre elevenes uteområde
 • Skolen gjennomfører hvert år en del felles arrangement som bl.a. elevforestillingen «Vårens vakreste».
 • Skolen er deltaker i et prosjekt ledet av universitetet i Tromsø – «Mestrende barn», med fokus på psykiske helse
 • Skolen har startet et forsøksprosjekt der elever gjennomfører 10 minutters fysisk aktivitet hver dag

Ved Hunstad barneskole vil vi at skoleutvikling skal skje gjennom systematisk og systemisk arbeid ledet av skolens ledelse i samarbeid med skolens plangruppe. Følgende områder arbeides med:

 • Relasjonsorientert klasseledelse
 • Veiledning av personalets arbeid med elevers leseutvikling skjer av skolens leseveileder i samarbeid med skolens ledelse.
 • Skolen har utviklet foreldreveiledning til skolebegynnere, til småskoletrinnet og til mellomtrinnet.
 • Veiledning av personalets arbeid med elevers regneutvikling vil starte opp høsten 2014.
 • Skolen har satset på digital kompetanse; alle klasserom har interaktive tavler, skolen har to datarom og en tralle med bærbare datamaskiner. Personalet har deltatt aktivt i opplæring for å kunne benytte de hjelpemidler som skolen har.
 • Personalet har arbeidet for at læringsplattformen «Fronter» skal være et aktivt hjelpemiddel i undervisningen samt bygge opp et godt samarbeid mellom skole og hjem.